Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Overlijdensrisico vergroot door antioxidanten?

 

JAMA, februari 28, 2007 - Vol. 297 nr. 8

 

In het februarinummer van het Journal of the American Medical Association verscheen een z.g. meta-analyse van studies

waarin antioxidanten werden onderzocht. Deze publicatie heeft veel stof doen opwaaien. Niet alleen vanwege de conclusie

dat vitamine A, bèta-caroteen en vitamine E de sterfte-kans zouden verhogen, maar vooral vanwege de uitermate slechte en onwetenschappelijke opzet van deze analyse.

 

Waar gaat het in het kort om?

Het betreft een meta-analyse van 68 studies die uiteindelijk overbleven uit het totaal van 815 (!) stuks. Een zeer duidelijke

selectie dus. Studies waarin gedurende de looptijd geen deelnemers overleden, waren al op voorhand uitgesloten. M.a.w.:

er moeten tijdens de studie doden zijn gevallen (ongeacht de oorzaak) om bij de uiteindelijke selectie te komen. Alle positieve, vooral preventieve studies waarin dus geen mensen waren overleden gedurende de studie waren dus uitgesloten van de

analyse. Een heel vreemde selectie die alle perken van een verantwoorde wetenschappelijke analyse te buiten gaat.
 

In veel van de 68 beoordeelde studies leden de deelnemers al aan een of andere ziekte (zoals kanker of hart-vaatziekten).

Ook waren de meeste studies gedaan met enkelvoudige stoffen in soms zeer hoge doseringen. Dat laatste is natuurlijk niet representatief voor een doorsnee antioxidantgebruik bij gezonde mensen m.b.t. preventie. Bovendien werken antioxidanten in cascades (ze werken samen en elkaar opvolgend in het onschadelijk maken van vrije radicalen). Verder lijkt er geen onder-

scheid te zijn gemaakt tussen synthetische vitamine E en natuurlijke (een toch wel substantieel verschil).

 

Uiteindelijk komt men tot de ongenuanceerde conclusie dat vitamine A, vitamine E en bètacaroteen de sterftekans zouden verhogen met 16%. Wel een vreemde conclusie als je bedenkt dat m.n. studies met deelnemers die al vaak een aandoening hadden zijn geanalyseerd. Alles bij elkaar waren er geen positieve of negatieve effecten te zien. Pas toen men in deze al zeer beperkte selectie e.e.a. Ging uitsplitsen per antioxidatieve stof kwamen deze cijfers aan het licht.

Verder is het uitermate opvallend dat twee heel grote preventieve studies niet zijn meegenomen in de analyse. Waren de uitkomsten misschien te positief? Het betreft twee studies van Stampfer en collega’s die zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. De eerste studie betrof 87.200 vrouwelijke verpleegkundigen die dagelijks gedurende 2 jaar 100 i.e.

(= 67 mg) vitamine E kregen. Het aantal niet-fatale hartaanvallen daalde met 40%! Ook in de andere studie met 39.000

mannelijke gezondheidswerkers, ook gedurende 2 jaar en dagelijks 67 mg vitamine E werd een reductie van niet-fatale hartaanvallen met 39%! Al met al geen kleine studies en bovendien studies die de toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan.  

 

Het enkelvoudig gebruik van (zeer) hoge doses enkelvoudige vitamines e.d. wordt al jaren afgeraden omdat dit een disbalans

in ons biochemische systeem kan geven. Het is ook niet realistisch om 200.000 internationale eenheden vitamine A te

gebruiken of 5000 i.e. vitamine E. Dit zijn onwaarschijnlijk hoge doseringen die op voorhand al discutabel zijn.

De veilige bovengrens die voor vit.A in de US wordt aangehouden is 10.000 i.e. In Nederland is de maximaal toegestane dagdosering al jaren 800 mcg (2664 i.e.). Voor vitamine E geldt een veilige bovengrens van 900 i.e. Dat zijn nogal verschillen.

 

Overigens bleek dat vitamine C geen invloed had op de mortaliteit en selenium zelfs een vermindering gaf van het sterfterisico

met 9%. Maar daar wordt nauwelijks aandacht aan geschonken.

Honderden studies die in vele landen zijn gedaan en al jaren de tendens aangeven dat de toepassing van antioxidanten een positieve bijdrage kunnen leveren in de vermindering en/of preventie van m.n. degeneratieve aandoeningen worden hier

doodleuk genegeerd.
 

Je zou je kunnen afvragen welk onderliggend doel deze publicatie heeft. Juist mensen die veel voordeel hebben bij een goed en uitgebalanceerd vitamine- en antioxidantengebruik en die zich daar goed bij voelen zouden wel eens kunnen stoppen met deze suppletie. Met alle gevolgen voor de gezondheid van dien op termijn.

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl